Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarde en betalingsvoorwaarde

 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar in Hasselt
 • Het aanvaarden van onderhavige factuur houdt tevens het aanvaarden van onze voorwaarde in.
 • Eventuele klachten dienen ons schriftelijk te bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn worden de facturen beschouwd als bindend aanvaard door de partijen. Door niet betaling op de vervaldag van de facturen of een deel ervan, worden door dit feit zelf alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar, ook wanneer zij niet vervallen zijn of wanneer vroegere betalingsmodaliteiten werden toegestaan.
 • Op de bedragen, niet betaald op de vervaldag der facturen is, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een intrest verschuldigd van 12% per jaar.
  Bovendien zal op de bedragen welke op de vervaldag verschuldigd blijven, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van € 125,-
 • De goederen worden pas uw eigendom na betaling van de goederen.
 • Voor alle geschillen tussen de partijen op de factuur vermeld, is uitsluitend de Rechtbank van Hasselt bevoegd.
 • De prijs van kopies wordt verhoogd met de forfaitaire vergoeding van reprografie bedoeld in Art. 59,2e lid van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, die de klant verklaart ten laste te nemen.
 • Proefdruk : een proefdruk (van een gedeelte van het bestand of het volledige bestanden) worden altijd in rekening gebracht.
 • Formaat van de de afdruk : indien het aangeleverde bestand niet qua proporties overeenstemt met het uiteindelijke formaat, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor verkeerde afdrukformaten, tenzij de formaten en uitsnijdingen duidelijk door U zijn gespecifieerd.
 • Kleur van de afdruk : de kleur op de uiteindelijke afdruk wordt verondersteld de gevraagde kleur te zijn, indien geen kleurproef of kleurreferentie is opgegeven bij de bestelling. Pantone kleuren (en andere referentiekleuren) worden omgezet naar cmyk-kleuren en zijn dus niet gelijk aan de gevraagde referentiekleuren. Bij benadering wordt de kleur afgedrukt, de beste benadering gebeurt bij kleuren die omgezet zijn naar cmyk –referenties.
 • Beeldkwaliteit : als het aangeleverde bestand niet correct is aangeleverd (bv. Lage resolutie, rgb-kleuren, etc…) dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de afdrukken van een slechte kwaliteit. Indien wij nodig achten om de aangeleverde bestanden te verbeteren, dan factureren wij onze prestaties.
  Er worden geen opstartkosten aangerekend indien U een bestand aanlevert klaar voor druk. Als er prepress aan te pas komt zoals inscannen, retouche, kleur correctie, opmaak, etc… dan wordt er gefactureerd per kwartier werk.
 • Printen op door de klant aangeleverd materiaal (papier, pvc, plexi,…) is steeds op risico van de klant. Egberghs kan hierop geen garantie bieden betreffende kwaliteit, duurzaamheid, uvgarantie…
 • Opzetten van website, xm-projecten : bij de aanvang van de overeenkomst wordt 40% van de totale kosten met betrekking tot de website of webapplicatie gefactureerd, de volgende 40% bij oplevering, ingebruikname en de resterende 20% 1 week na oplevering.
 • Voor facturen onder de € 100,- wordt een administratiekost aangerekend van € 9,-
 • Indien de facturatiegegevens niet correct worden doorgegeven bij bestelling en de klant vraagt om een nieuwe factuur aan te maken op andere klantgegevens dan rekenen wij € 15, administratiekosten hiervoor aan.
 • Transportkosten : alle transportkosten voor ophaling en leveringen zijn ten laste van de klant. Het transport gebeurt op risico van de klant.
Versie 3 - 01092014